Slider

Vandet vej fra afløbet

Dyk ned i viden om vandets vej fra afløbet i Sorø og i resten i verden. Og bliv klogere på, de listige vandskurke, der gør skade, og de gode initiativer, der er med til at redde verden. Du finder også inspiration til sjove aktiviteter og spillekort til VANDspillet.

 

 

 

 Vandet vej fra afløbet

Dyk ned i viden om vandets vej fra afløbet i Sorø og i resten i verden. Og bliv klogere på, de listige vandskurke, der gør skade, og de gode initiativer, der er med til at redde verden. Du finder også inspiration til sjove aktiviteter og spillekort til VANDspillet.

Her samler vi viden om Vandets vej fra afløbet. Kender du til viden som bør være her, så hører vi meget gerne fra dig. Klik her.

En Verden Med Vand i Sorø er en fælles alliance mellem alle os, der gerne vil være med til at formidle viden om vand til gavn for fremtidens generationer.

Vi er kun lige begyndt, og det er et stort arbejde at opspore viden og få det gjort tilgængeligt i øjenhøjde her på siden. Vi tager imod med kyshånd, når du bidrager med indhold, viden og andre inputs, der gør hjemmesiden bedre.

Kontakt os på tan@enverdenmedvand.dk

Vores ambition er at skabe et univers, som gør vigtig viden om vand mere tilgængeligt for skoler, daginstitutioner,  børnefamilier, foreninger og andre der gerne vil være med til at gøre Sorøs børn til vandagenter, der ved hvor vi får vand fra, hvorfor det er livsvigtig og hvordan vi allesammen kan hjælpe hinanden med at sikre rent vand og sanitet til fremtiden generationer.

 

 

Har du tænkt over, hvad der sker når du skyller ud i toillettet?

 Her kan du finde viden om vandets vej fra afløbet og vandprojekter, der er med til at redde verden.

Sådan står det til i Danmark

I Danmark renses næsten alt spildevand i centrale renseanlæg, så forurenende stoffer nedbrydes og fjernes i en grad, så de ikke kan skade omgivelserne. Det rensede spildevand udledes enten til vandløb, søer, havet eller nedsives i jorden.

Lovgivningen fastsætter reglerne for kloakering og rensning af spildevand, som overordnet funderet i EUs Vandrammedirektiv, statens vandplaner, Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandbekendtgørelsen. Disse skærper kravene for udledning af spildevandet til gavn for drikkevandet, hygiejnen og dyre – og plantelivet i vådområderne.

Udfordringer:

Udfordringerne i det danske kloaksystem handler blandt andet om:

  • Husholdningerne producerer mere spildevand i dag sammenlignet med tidligere.
  • Skybrud og oversvømmelser udfordrer kloaksystemet.
  • Belagte overflader, f.eks. fortove, veje og bygninger, der forhindrer regnvand i at blive opsuget af græs og jord.

Mængden af spildevand fra husholdningen, tæt belagte overflader og skybrud resulterer i at kloaksystemet i nogle tilfælde ikke er robuste nok. Når vandet opstuves i overbelastede kloaksystemer, risikerer man, at kloakvandet ”løber baglæns” gennem kloakrørene og op i kældre eller toiletter.

Verdensmål 6.3; styrke vandkvaliteten, og rens og brug spildevand bedre handler om at vandkvaliteten skal forbedres ved at reducere forurening, stoppe dumping og minimere udslippet af farlige kemikalier og materialer. Europa har gjort enorme fremskridt inden for rensning af spildevand i de sidste 20 år, men der er stadig plads til forbedringer. Det er nødvendigt at have fokus på at holde skadelige stoffer ude af spildevandet fra starten og udvikle mere avancerede rensningsmetoder.

 

Sådan står det til i Verden

På verdensplan vender  80% af alt spildevand tilbage til naturen uden at blive behandlet (WWAP, 2017).  Men der er  stor forskel på, hvor meget spildevand, der bliver renset alt efter, hvor i verden det bliver udledt :

  • I højindkomstlande renses der gennemsnitligt 70 procent af spildevandet
  • I middelklasselande renses der gennemsnitligt 38 procent af spildevandet
  • I lavindkomstlande renses der gennemsnitligt 8 procent af spildevande

Ligesom Danmark er de ørige EU-medlemslande forpligtet til at følge EU´s vandrammedirektiv reglerne for kloakering og rensning af spildevand. Og ifølge Europa kommissionen er de europæiske lande, hvor det er teknisk og økonomisk muligt, tilsluttet et kloaksystem med et rensningssystem der behandler spildevandet.

Udfordringer

Opsamling af spildevand er dyrt og kan udgøre en alvorlig trussel mod miljø og folkesundhed 

  • Spildevandet som ledes ude i økosystemet uden af blive renset har nogle alvorligt konsekvenser for en god økologisk tilstand i søer og vandløb. Men også for de mange milliarder af mennesker i verden, der får deres drikkevand fra de forurenet søer og vandløb.
  • Oversvømmelser og tørke, kan skade kloaksystemerne og rensningssteder og forhindre service til millioner af mennesker
  • vedligeholdelse af behandlingsfaciliteter er tidskrævende, og hvis defekte eller ødelagte kan udgøre farlige trusler for miljøet og befolkningen
  • Utilstrækkelig tilsyn kan medføre alvorlige problemer

 

Verdensmål 6.3 styrk vandkvaliteten, og rens og brug spildevand bedre. Inden 2030 skal vi forbedre vandkvaliteten ved at reducere forurening, stoppe dumping og minimere udslippet af farlige kemikalier og materialer. Andelen af ubehandlet spildevand skal halveres og der skal udvikles mere avancerede rensningsmetoder som samtidig holder omkostningerne nede.

 

Kilder:  UNWater, Miljø- og fødevareministerietEuropa kommissionen Globalnyt

Vasken

Toilettet

Kloakrist

Kloakken

Renseanlægget

Udløbet

Vasken

Toilettet

Kloakrist

Kloakken

Renseanlægget

Udløbet

Materialesamling

Her finder du mere viden om vandets vej fra afløbet. 

Slider

 spillekort til VANDspillet: vandet vej fra afløbet

Læs mere om VANDspillet

Relation til verdensmål 

Vandetsvej fra afløbet har også betydning for verdensmålene, som handler om, hvordan vi kan skabe en bedre og mere bæredygtig verden.

Vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, samt stoppe og minimere udslippet af farlige kemikalier og materialer. Og vi forbedrer mulighederne for at genbruge og genanvende betydeligt mere spildevand på globalt plan. (sdg 6.3).
Bedre spildevandsrensning har betydet stor fremgang for vandrelaterede økosystemer
Internationale samarbejder støtter udviklingslandene, så de blandt andet kan gennemføre programmer inden for be-handling af spildevand samt teknologier til genbrug og genanvendelse. (sdg 6.a)

Gennem information og inddragelse af borgere og andre lokale kræfter i projekter, herunder samskabelse ifbm. klimatilpasning, så styrkes den lokale håndtering af sanitet. (sdg 6.b)
Mange sygdomme forhindres ved rensning af spildevand, herunder rensning af vand fra husholdningerne, industrien og hospitaler. (sdg 3)

Vandselskaber invinder ved-varende energi i renseanlæg og øvrig produktion (overskuds-varme, Biogas, varme-pumper, solceller mm.) Og bidrager til forsyning med blandt andet fjernvarme. (sdg 7)
I forbindelse med afledning af regnvand, klimatilpasning og andre projekter bidrager vandsektoren til at give adgang til grønne byrum (sdg 11)
Kemikalier og spildprodukter indgår i bl.a. arbejde med spildevand. (sdg 12)
En stor del af klima-tilpasningen her i Danmark handler om, hvordan vi fremadrettet for afledt den større mængde regnvand blandet andet ved at omlægge kloakere, så regnvandet ledes direkte ud i naturen. (sdg 13).
Renseanlæggene sikrer, at næringsstoffer, medicinrester, plast også microplast fjernes inden spildevandet ledes ud i havet. (sdg 14)
Renseanlæggene sikrer, at næringsstoffer, medicinrester, plast også microplast fjernes inden spildevandet ledes ud søer og vandløb.(sdg 15).
Håndteringen af det brugte vand, der forsvinder ud gennem afløbene sker i et sker ofte i offentligt-private og civilsamfundspartnerskaber for at skabe lokal merværdi gennem disse projekter.
(sdg 17).
Slider
Vandets Dag i Gentofte er skabt i samarbejde med:
Vi gør Sorøs børn til VANDagenter
sammen med:
Vandets Dag i Gentofte er skabt i samarbejde med:
Skal du også være med? Så kontakt Trine Andrä så kan vi få en snak om, hvad vi kan gøre sammen.
Slider
Lokal alliancer
Globale ambitioner


En Verden Med Vand er et fælles univers som gennem VANDagent konceptet gør det enkelt og nemt at invitere børnehaver, skoleklasser og børnefamilier til at udforske vand i deres lokalområde

Den lokale alliance i Sorø gør det nemt at igangsætte lokale aktiviteter, der øger børn og voksnes bevidsthed om vands betydning og giver inspiration til, hvordan vi allesammen kan være med til at sikre rent vand til fremtidens generationer i Sorø og i verden.

VANDagent univeret fungerer som en samlende ramme for fomidling om vand i øjenhøjde. Indholdet kommer fra alle de lokale aktører, der ved noget om vand i Sorø.

Vi tager afsæt i historier om det vand vi kender i Sorø og i hverdagen.
Lokal alliance
Globale ambitioner
Den lokale alliance i Sorø gør det nemt at igangsætte lokale aktiviteter, der øger børn og voksnes bevidsthed om vands betydning og giver inspiration til, hvordan vi allesammen kan være med til at sikre rent vand til fremtidens generationer i Sorø og i verden.

VANDagent univeret fungerer som en samlende ramme for fomidling om vand i øjenhøjde. Indholdet kommer fra alle de lokale aktører, der ved noget om vand i Sorø.

Vi tager afsæt i historier om det vand vi kender i Sorø og i hverdagen.
Slider
Alle
kan være med:
Alle
kan være med:
Du kan være med på
flere måder:
Strategisk partnerskab
Styrker udvikling og udbredelse. Partnerskabet udvikles i fællesskab, så vi tilgodeser fælles mål, interesser og behov.
Lokal partnerskab
Styrker konkrete aktiviteter i lokalområdet, der er mange måder du, din forening, organisation eller virksomhed kan være med på.
Medfinansiering
Styrk udvikling af indhold og materiale økonomisk. Det kan gøres på flere måder, hvor der tilgodeses fælles interesser, ønsker og behov.
Spred Budskabet
Del historier på dine sociale medier. Brug hashtag: #vandagenter #enverdenmedvand # Sorø
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen?
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen så kontakt Trine på
29 70 60 03

Kontakt Trine Andrä på 29 70 60 03 eller på tan@enverdenmedvand.dk

Vi skaber en bedre verden sammen!
Slider