Vandets vej fra afløbet

Har du tænkt over, hvad der sker når du skyller ud i toilettet? Vores brugte vand renses på renseanlægget inden det udledes i naturen. 

Kemikalier, store mængder spildevand fra husholdningen og skybrud er store udfordringer for kloaksystem og renseanlæg. Men heldigvis arbejdes der på højtryk med at løse de aktuelle udfordringer.

 

Sådan står det til i Sorø

Indhold på vej

Sådan står det til i Danmark

I Danmark renses næsten alt spildevand i centrale renseanlæg, så forurenende stoffer nedbrydes og fjernes i en grad, så de ikke kan skade omgivelserne. Det rensede spildevand udledes enten til vandløb, søer, havet eller nedsives i jorden.

Lovgivningen fastsætter reglerne for kloakering og rensning af spildevand, som overordnet funderet i EUs Vandrammedirektiv, statens vandplaner, Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandbekendtgørelsen. Disse skærper kravene for udledning af spildevandet til gavn for drikkevandet, hygiejnen og dyre – og plantelivet i vådområderne.

Udfordringer:

Udfordringerne i det danske kloaksystem handler blandt andet om:

  • Husholdningerne producerer mere spildevand i dag sammenlignet med tidligere.
  • Skybrud og oversvømmelser udfordrer kloaksystemet.
  • Belagte overflader, f.eks. fortove, veje og bygninger, der forhindrer regnvand i at blive opsuget af græs og jord.

Mængden af spildevand fra husholdningen, tæt belagte overflader og skybrud resulterer i at kloaksystemet i nogle tilfælde ikke er robuste nok. Når vandet opstuves i overbelastede kloaksystemer, risikerer man, at kloakvandet ”løber baglæns” gennem kloakrørene og op i kældre eller toiletter.

Verdensmål 6.3; styrke vandkvaliteten, og rens og brug spildevand bedre handler om at vandkvaliteten skal forbedres ved at reducere forurening, stoppe dumping og minimere udslippet af farlige kemikalier og materialer. Europa har gjort enorme fremskridt inden for rensning af spildevand i de sidste 20 år, men der er stadig plads til forbedringer. Det er nødvendigt at have fokus på at holde skadelige stoffer ude af spildevandet fra starten og udvikle mere avancerede rensningsmetoder.

 

Sådan står det til i verden
På verdensplan vender 80% af alt spildevand tilbage til naturen uden at blive behandlet (WWAP, 2017).  Men der er  stor forskel på, hvor meget spildevand, der bliver renset alt efter, hvor i verden det bliver udledt :
  • I højindkomstlande renses der gennemsnitligt 70 procent af spildevandet
  • I middelklasselande renses der gennemsnitligt 38 procent af spildevandet
  • I lavindkomstlande renses der gennemsnitligt 8 procent af spildevande

Ligesom Danmark er de ørige EU-medlemslande forpligtet til at følge EU´s vandrammedirektiv reglerne for kloakering og rensning af spildevand. Og ifølge Europa kommissionen er de europæiske lande, hvor det er teknisk og økonomisk muligt, tilsluttet et kloaksystem med et rensningssystem der behandler spildevandet.

Udfordringer

Opsamling af spildevand er dyrt og kan udgøre en alvorlig trussel mod miljø og folkesundhed 

  • Spildevandet som ledes ude i økosystemet uden af blive renset har nogle alvorligt konsekvenser for en god økologisk tilstand i søer og vandløb. Men også for de mange milliarder af mennesker i verden, der får deres drikkevand fra de forurenet søer og vandløb.
  • Oversvømmelser og tørke, kan skade kloaksystemerne og rensningssteder og forhindre service til millioner af mennesker
  • vedligeholdelse af behandlingsfaciliteter er tidskrævende, og hvis defekte eller ødelagte kan udgøre farlige trusler for miljøet og befolkningen
  • Utilstrækkelig tilsyn kan medføre alvorlige problemer

 

Verdensmål 6.3 styrk vandkvaliteten, og rens og brug spildevand bedre. Inden 2030 skal vi forbedre vandkvaliteten ved at reducere forurening, stoppe dumping og minimere udslippet af farlige kemikalier og materialer. Andelen af ubehandlet spildevand skal halveres og der skal udvikles mere avancerede rensningsmetoder som samtidig holder omkostningerne nede.

 

Kilder:  UNWater, Miljø- og fødevareministerietEuropa kommissionen Globalnyt

Udforsk vandets vej fra afløbet

Vi er igang med at udvikle lokale VANDekspeditioner, hvor du kan gå på opdagelse og udforske Vandets vej fra afløbet. 

Vil du vide mere eller drøfte samarbejdsmuligheder, så er du meget velkommen til at kontakte Trine Andrä på 29 70 60 03 eller tan@enverdenmedvand.dk

Viden i børnehøjde

Vi samler materialer fra mange forskellige virksomheder, organisationer og mennesker, der formidler viden om vandets vej fra afløbet. Her kan du finde små film og andet materiale, som er overskueligt og nemt tilgængeligt.

 

Verdensmål

Lokal alliance

Globale ambitioner

En fælles indsats. Børn, forældre, lærere, naturvejledere, foreninger, kommunen, virksomheder, og vandeksperter bidrager med stort engagement, indhold, faglig viden og ideer til aktiviteter, der øger børn og voksnes bevidsthed om vands betydning og giver inspiration til, hvordan vi alle sammen kan være med til at sikre rent vand til fremtidens generationer lokalt og globalt. 

Løbende udvikling Indholdet udvikles løbende i  takt med, at der findes økonomisk finansiering og faglige ressourcer. Her kan du se, hvem der har bidraget til indhold og materialer under temaet ‘Vand i naturen Sorø’:

Alle
kan være med:
Alle
kan være med:
Du kan være med på
flere måder:
Strategisk partnerskab
Styrker udvikling og udbredelse. Partnerskabet udvikles i fællesskab, så vi tilgodeser fælles mål, interesser og behov.
Lokal partnerskab
Styrker konkrete aktiviteter i lokalområdet, der er mange måder du, din forening, organisation eller virksomhed kan være med på.
Medfinansiering
Styrk udvikling af indhold og materiale økonomisk. Det kan gøres på flere måder, hvor der tilgodeses fælles interesser, ønsker og behov.
Spred Budskabet
Del historier på dine sociale medier. Brug hashtag: #vandagenter #enverdenmedvand # Sorø
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen?
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen så kontakt Trine på
29 70 60 03

Kontakt Trine Andrä på 29 70 60 03 eller på tan@enverdenmedvand.dk

Vi skaber en bedre verden sammen!
Slider