Har du tænkt over, hvad der sker når du skyller ud i toillettet?  Her kan du  dykke ned i viden om vandets vej fra afløbet.

Sådan står det til i Danmark

I Danmark renses næsten alt spildevand i centrale renseanlæg, så forurenende stoffer nedbrydes og fjernes i en grad, så de ikke kan skade omgivelserne. Det rensede spildevand udledes enten til vandløb, søer, havet eller nedsives i jorden.

Lovgivningen fastsætter reglerne for kloakering og rensning af spildevand, som overordnet funderet i EUs Vandrammedirektiv, statens vandplaner, Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandbekendtgørelsen. Disse skærper kravene for udledning af spildevandet til gavn for drikkevandet, hygiejnen og dyre – og plantelivet i vådområderne.

Udfordringer:

Udfordringerne i det danske kloaksystem handler blandt andet om:

  • Husholdningerne producerer mere spildevand i dag sammenlignet med tidligere.
  • Skybrud og oversvømmelser udfordrer kloaksystemet.
  • Belagte overflader, f.eks. fortove, veje og bygninger, der forhindrer regnvand i at blive opsuget af græs og jord.

Mængden af spildevand fra husholdningen, tæt belagte overflader og skybrud resulterer i at kloaksystemet i nogle tilfælde ikke er robuste nok. Når vandet opstuves i overbelastede kloaksystemer, risikerer man, at kloakvandet ”løber baglæns” gennem kloakrørene og op i kældre eller toiletter.

Verdensmål 6.3; styrke vandkvaliteten, og rens og brug spildevand bedre handler om at vandkvaliteten skal forbedres ved at reducere forurening, stoppe dumping og minimere udslippet af farlige kemikalier og materialer. Europa har gjort enorme fremskridt inden for rensning af spildevand i de sidste 20 år, men der er stadig plads til forbedringer. Det er nødvendigt at have fokus på at holde skadelige stoffer ude af spildevandet fra starten og udvikle mere avancerede rensningsmetoder.

 

Sådan står det til i Verden

På verdensplan vender  80% af alt spildevand tilbage til naturen uden at blive behandlet (WWAP, 2017).  Men der er  stor forskel på, hvor meget spildevand, der bliver renset alt efter, hvor i verden det bliver udledt :

  • I højindkomstlande renses der gennemsnitligt 70 procent af spildevandet
  • I middelklasselande renses der gennemsnitligt 38 procent af spildevandet
  • I lavindkomstlande renses der gennemsnitligt 8 procent af spildevande

Ligesom Danmark er de ørige EU-medlemslande forpligtet til at følge EU´s vandrammedirektiv reglerne for kloakering og rensning af spildevand. Og ifølge Europa kommissionen er de europæiske lande, hvor det er teknisk og økonomisk muligt, tilsluttet et kloaksystem med et rensningssystem der behandler spildevandet.

Udfordringer

Opsamling af spildevand er dyrt og kan udgøre en alvorlig trussel mod miljø og folkesundhed 

  • Spildevandet som ledes ude i økosystemet uden af blive renset har nogle alvorligt konsekvenser for en god økologisk tilstand i søer og vandløb. Men også for de mange milliarder af mennesker i verden, der får deres drikkevand fra de forurenet søer og vandløb.
  • Oversvømmelser og tørke, kan skade kloaksystemerne og rensningssteder og forhindre service til millioner af mennesker
  • vedligeholdelse af behandlingsfaciliteter er tidskrævende, og hvis defekte eller ødelagte kan udgøre farlige trusler for miljøet og befolkningen
  • Utilstrækkelig tilsyn kan medføre alvorlige problemer

 

Verdensmål 6.3 styrk vandkvaliteten, og rens og brug spildevand bedre. Inden 2030 skal vi forbedre vandkvaliteten ved at reducere forurening, stoppe dumping og minimere udslippet af farlige kemikalier og materialer. Andelen af ubehandlet spildevand skal halveres og der skal udvikles mere avancerede rensningsmetoder som samtidig holder omkostningerne nede.

 

Kilder:  UNWater, Miljø- og fødevareministerietEuropa kommissionen Globalnyt

Materialesamling

Her finder du mere viden om vandets vej fra afløbet. 

Slider

Verdensmål 

Her kan du se, hvordan vandet vej fra afløbet påvirker mulighederne for at nå i mål at løse nogle af verdens største udfordringer. 

Vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, samt stoppe og minimere udslippet af farlige kemikalier og materialer. Og vi forbedrer mulighederne for at genbruge og genanvende betydeligt mere spildevand på globalt plan. (sdg 6.3).
Bedre spildevandsrensning har betydet stor fremgang for vandrelaterede økosystemer
Internationale samarbejder støtter udviklingslandene, så de blandt andet kan gennemføre programmer inden for be-handling af spildevand samt teknologier til genbrug og genanvendelse. (sdg 6.a)

Gennem information og inddragelse af borgere og andre lokale kræfter i projekter, herunder samskabelse ifbm. klimatilpasning, så styrkes den lokale håndtering af sanitet. (sdg 6.b)
Mange sygdomme forhindres ved rensning af spildevand, herunder rensning af vand fra husholdningerne, industrien og hospitaler. (sdg 3)

Vandselskaber invinder ved-varende energi i renseanlæg og øvrig produktion (overskuds-varme, Biogas, varme-pumper, solceller mm.) Og bidrager til forsyning med blandt andet fjernvarme. (sdg 7)
I forbindelse med afledning af regnvand, klimatilpasning og andre projekter bidrager vandsektoren til at give adgang til grønne byrum (sdg 11)
Kemikalier og spildprodukter indgår i bl.a. arbejde med spildevand. (sdg 12)
En stor del af klima-tilpasningen her i Danmark handler om, hvordan vi fremadrettet for afledt den større mængde regnvand blandet andet ved at omlægge kloakere, så regnvandet ledes direkte ud i naturen. (sdg 13).
Renseanlæggene sikrer, at næringsstoffer, medicinrester, plast også microplast fjernes inden spildevandet ledes ud i havet. (sdg 14)
Renseanlæggene sikrer, at næringsstoffer, medicinrester, plast også microplast fjernes inden spildevandet ledes ud søer og vandløb.(sdg 15).
Håndteringen af det brugte vand, der forsvinder ud gennem afløbene sker i et sker ofte i offentligt-private og civilsamfundspartnerskaber for at skabe lokal merværdi gennem disse projekter.
(sdg 17).
Slider