Slider

Vand i naturen

Dyk ned i viden om vand i Sorøs natur og bliv klogere på hemmelighederne under overfladen, de listige vandskurke og initiativer, der er med til at redde verden. Du finder også inspiration til sjove aktiviteter og spillekort til VANDspillet.

 

 

Der er masser af vand i Sorøs natur

I Sorø Kommune, som  strækker sig fra Åmose å i nord til Susåen og Tystrup-Bavelse søerne i syd er der 589 ha. mose, 236 ha. våde enge, 1.326 ha søer og 190 km. vandløb. Herudover er der mange grusgrave som efter udgravningen omdannes til grønne områder med nye rene søer. (Kilde: Friluftrådet). 

Sådan står det til i Danmark

Mange af Danmarks mange søer og  vandløb, når ikke i mål med en god økologisk tilstand i 2021.

Vand i søer, vandhuller og vandløb er levested for både planter, dyr og fisk. Gode vandløb og søer er afgørende for livet i vandet. Menneskelige aktiviteter har betydet at søer og vandløb er under pres og truer med at udrydde de arter, der lever der.

Danmarks kyster er enestående i international sammenhæng og Danmarks kystlinje er på 7300 km. Den udgør størstedelen af Danmarks vilde natur. Men klimafordringerne og bebyggelse er en trussel mod kysterne. 

Udfordringer 

 • Udledning af urenset spildevand, udretning af vandløb, rørlægninger og spærringer, har  en negativ betydning for vandløbenes økologiske tilstand. Derfor arbejdes der på at forbedre miljøet i vådområderne i overensstemmelse med EU´s vandrammedirektiv. 
 • Ved bebyggelse nedbrydelse den vilde natur og kilmafordringerne gør at kysterne af havet bliver brudt ned på grund af øget vandstande  

Verdensmålmål

Verdensmål 6.6 handler om at beskytte og genoprette økosystemer, der har betydning for vandet, herunder vandløb, søer, vådområder og kilder til grundvand.

I Danmark har man i de seneste år forbedret levevilkårene for planter og dyreliv i søer og vandløb. Det er sket gennem mere skånsom beskæring af planter og ved at lægge tidligere udrettet vandløb tilbage i dets gamle snoede forløb.

 

Kilder:

Miljø- og fødevareministeriet, Danmarks Naturfredningsforening

Sådan står det til i Verden

Mange af verdens søer, floder og vandløb og kystvande vurderes til at være hårdt belastet. Vand i naturen anvendes i dele af verden til transport på floderne, vandkraft og til kunstvanding.

Udfordringer:

 • En for høj koncentration af spildevand i søer, vandløb og floder
 • Kunstvanding
 • Opstemning af vandkraft

Forureninger i form af udledning af spildevand, kunstvanding og opstemning af vandkraft har alle en skadevirkning på økosystemets tilstand i floder og søer. Når vandniveauet i søer og vandløb falder i kraft af kunstvanding, betyder det samtidig at spildevandet ikke kan fortyndes i en sådan grad at koncentrationen er for højt og ødelægger som følge leverstederne for mange planter, dyr og fisk. Ved opstemning af vandkraft forandrer man vådområder i en sådan grad af det truer med at udrydde de arter, der lever der.

Verdensmål 6.6 handler om at beskytte og genoprette økosystemer, der har betydning for vandet, inklusiv bjergområder, skove, vådområder, floder, søer og kilder til grundvand. I EU´s vandpolitik er de vigtigste prioriteter at forbedre vandkvaliteten. EU har derfor iværksat foranstaltninger, der skal bidrage til at genetablere vandområdernes naturlige tilstand.

 

Kilder:

AstraIOP rapport , Europa kommissionDet Europæriske miljøagent, Europa kommission

Vi er lige nu igang med at samle viden ind til beskrivelse af søer, vandløb og Kildevæld Sorø. Kender du til viden, som bør være her, så hører vi meget gerne fra dig. Klik her.

En Verden Med Vand i Gentofte er en fælles alliance mellem alle os, der gerne vil være med til at formidle viden om vand til gavn for fremtidens generationer.

Vi er kun lige begyndt, og det er et stort arbejde at opspore viden og få det gjort tilgængeligt i øjenhøjde her på siden. Vi tager imod med kyshånd, når du bidrager med indhold, viden og andre inputs, der gør hjemmesiden bedre.

Kontakt os på tan@enverdenmedvand.dk

Vores ambition er at skabe et univers, som gør vigtig viden om vand mere tilgængeligt for skoler, daginstitutioner,  børnefamilier, foreninger og andre der gerne vil være med til at gøre Sorøs børn til vandagenter, der ved hvor vi får vand fra, hvorfor det er livsvigtig og hvordan vi allesammen kan hjælpe hinanden med at sikre rent vand  til fremtiden generationer i Sorø og i resten af verden.

Vi søger følgende informationer:

 •  Navne og beliggende på lokale vandløb, Søer og kildevæld
 • Links til beskrivelser (hvis der er nogle)
 • Hvor er der mulighed for at lave aktiviteter i vandkanten?
 • Billeder  der må bruges på hjemmesiden
 • Hvor er der afmærkede ruter / GPS løb mm? 
 • Særlige kendetegn 
  • hvordan er  søer og vandløb skabt (menneskeskabte, naturskabte) 
  • Dyre- og plantelivet 
  •  Vandets klarhed
  •  Den umiddelbare næringsstofpåvirkning
  •  Tilstedeværelsen af positive og negative strukturer 
  • Miljøtiltag
  • Lokale læringsforløb

Søer og vandhuller i Sorø

Vandløb i Sorø

Kildevæld i Sorø

Materialesamling

Her finder du mere viden om vand i naturen

Slider

 spillekort til VANDspillet: vand i naturen

Læs mere om VANDspillet

Relation til verdensmål

 

Vandet i vores natur har også betydning for verdensmålene, som handler om, hvordan vi kan skabe en bedre og mere bæredygtig verden.

Vand i naturen handler om økosystemerne omkring vand (sdg 6.6).
Genopretning og bevarelse af vandet i vores natur, herunder vandløb og søer har stor betydning i forhold til blandt andet biodiversitet.
Klimaindsatsen i forhold til håndtering af de stigende vandmængder risikerer at belaste økosystemerne omkring vand herunder de danske vandløb( sdg 13)
Der arbejdes på højtryk med at finde ud af, hvordan der kan skabes byerdygtige byer de steder, hvor vandstanden stiger eller de steder, hvor alt tørre ud på grund af klima-forandringerne (sdg 11)
Kvaliteten af vandet i naturen kan både have direkte og indirekte betydning for vores adgang til vand. (sdg 6.1)
Kvaliteten af vandet i vores natur her hunder grundvand og overfladevand påvirker sundhed og fødevare-sikkerhed. (sdg 3)

Slider
Vandets Dag i Gentofte er skabt i samarbejde med:
Vi gør Sorøs børn til VANDagenter
sammen med:
Vandets Dag i Gentofte er skabt i samarbejde med:
Skal du også være med? Så kontakt Trine Andrä så kan vi få en snak om, hvad vi kan gøre sammen.
Slider
Lokal alliancer
Globale ambitioner


En Verden Med Vand er et fælles univers som gennem VANDagent konceptet gør det enkelt og nemt at invitere børnehaver, skoleklasser og børnefamilier til at udforske vand i deres lokalområde

Den lokale alliance i Sorø gør det nemt at igangsætte lokale aktiviteter, der øger børn og voksnes bevidsthed om vands betydning og giver inspiration til, hvordan vi allesammen kan være med til at sikre rent vand til fremtidens generationer i Sorø og i verden.

VANDagent univeret fungerer som en samlende ramme for fomidling om vand i øjenhøjde. Indholdet kommer fra alle de lokale aktører, der ved noget om vand i Sorø.

Vi tager afsæt i historier om det vand vi kender i Sorø og i hverdagen.
Lokal alliance
Globale ambitioner
Den lokale alliance i Sorø gør det nemt at igangsætte lokale aktiviteter, der øger børn og voksnes bevidsthed om vands betydning og giver inspiration til, hvordan vi allesammen kan være med til at sikre rent vand til fremtidens generationer i Sorø og i verden.

VANDagent univeret fungerer som en samlende ramme for fomidling om vand i øjenhøjde. Indholdet kommer fra alle de lokale aktører, der ved noget om vand i Sorø.

Vi tager afsæt i historier om det vand vi kender i Sorø og i hverdagen.
Slider
Alle
kan være med:
Alle
kan være med:
Du kan være med på
flere måder:
Strategisk partnerskab
Styrker udvikling og udbredelse. Partnerskabet udvikles i fællesskab, så vi tilgodeser fælles mål, interesser og behov.
Lokal partnerskab
Styrker konkrete aktiviteter i lokalområdet, der er mange måder du, din forening, organisation eller virksomhed kan være med på.
Medfinansiering
Styrk udvikling af indhold og materiale økonomisk. Det kan gøres på flere måder, hvor der tilgodeses fælles interesser, ønsker og behov.
Spred Budskabet
Del historier på dine sociale medier. Brug hashtag: #vandagenter #enverdenmedvand # Sorø
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen?
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen så kontakt Trine på
29 70 60 03

Kontakt Trine Andrä på 29 70 60 03 eller på tan@enverdenmedvand.dk

Vi skaber en bedre verden sammen!
Slider