vand naturen

Vand i søer, vandhuller og vandløb er vigtige levesteder for både planter, dyr og fisk. God vandkvalitet er afgørende for livet i vandet. Menneskelige aktiviteter har desværre betydet, at mange søer og vandløb er under pres og truer med at udrydde de arter, der lever der. Men heldigvis er der mange gode initiativer i gang for at genoprette betingelserne for vandet i naturen.

Her kan du udforske vandets betydning for natur og mennesker og menneskers betydning for vandet i naturen. 

 

Sådan står det til i Sorø
I Sorø Kommune, som  strækker sig fra Åmose å i nord til Susåen og Tystrup-Bavelse søerne i syd er der 589 ha. mose, 236 ha. våde enge, 1.326 ha søer og 190 km. vandløb.

Herudover er der mange grusgrave som efter udgravningen omdannes til grønne områder med nye rene søer. (Kilde: Friluftrådet).

 

Sådan står det til i Danmark
Mange af Danmarks mange søer og  vandløb, når ikke i mål med en god økologisk tilstand i 2021.

Vand i søer, vandhuller og vandløb er levested for både planter, dyr og fisk. Gode vandløb og søer er afgørende for livet i vandet. Menneskelige aktiviteter har betydet at søer og vandløb er under pres og truer med at udrydde de arter, der lever der.

Danmarks kyster er enestående i international sammenhæng og Danmarks kystlinje er på 7300 km. Den udgør størstedelen af Danmarks vilde natur. Men klimafordringerne og bebyggelse er en trussel mod kysterne.

Udfordringer 

  • Udledning af urenset spildevand, udretning af vandløb, rørlægninger og spærringer, har  en negativ betydning for vandløbenes økologiske tilstand. Derfor arbejdes der på at forbedre miljøet i vådområderne i overensstemmelse med EU´s vandrammedirektiv.
  • Ved bebyggelse nedbrydelse den vilde natur og kilmafordringerne gør at kysterne af havet bliver brudt ned på grund af øget vandstande

Verdensmålmål

Verdensmål 6.6 handler om at beskytte og genoprette økosystemer, der har betydning for vandet, herunder vandløb, søer, vådområder og kilder til grundvand.

I Danmark har man i de seneste år forbedret levevilkårene for planter og dyreliv i søer og vandløb. Det er sket gennem mere skånsom beskæring af planter og ved at lægge tidligere udrettet vandløb tilbage i dets gamle snoede forløb.

 

Kilder:

Miljø- og fødevareministeriet, Danmarks Naturfredningsforening

 

Sådan står det til i verden

Mange af verdens søer, floder og vandløb og kystvande vurderes til at være hårdt belastet. Vand i naturen anvendes i dele af verden til transport på floderne, vandkraft og til kunstvanding.

Udfordringer:

  • En for høj koncentration af spildevand i søer, vandløb og floder
  • Kunstvanding
  • Opstemning af vandkraft

Forureninger i form af udledning af spildevand, kunstvanding og opstemning af vandkraft har alle en skadevirkning på økosystemets tilstand i floder og søer. Når vandniveauet i søer og vandløb falder i kraft af kunstvanding, betyder det samtidig at spildevandet ikke kan fortyndes i en sådan grad at koncentrationen er for højt og ødelægger som følge leverstederne for mange planter, dyr og fisk. Ved opstemning af vandkraft forandrer man vådområder i en sådan grad af det truer med at udrydde de arter, der lever der.

Verdensmål 6.6 handler om at beskytte og genoprette økosystemer, der har betydning for vandet, inklusiv bjergområder, skove, vådområder, floder, søer og kilder til grundvand. I EU´s vandpolitik er de vigtigste prioriteter at forbedre vandkvaliteten. EU har derfor iværksat foranstaltninger, der skal bidrage til at genetablere vandområdernes naturlige tilstand.

Kilder:

AstraIOP rapport , Europa kommissionDet Europæriske miljøagent, Europa kommission

Vi er lige nu igang med at samle viden ind til beskrivelse af søer, vandløb og Kildevæld Sorø. Kender du til viden, som bør være her, så hører vi meget gerne fra dig. Klik her.

Søer og vandhuller i Sorø

 

Tag på vand-ekspedition i sorøs natur

Find flere Vand- ekspeditioner i Sorøs natur – link kommer

Viden i børnehøjde

Vi samler materialer fra mange forskellige virksomheder, organisationer og mennesker, der formidler viden om vandets vej til vandhanen. Her kan du finde små film og andet materiale, som er overskueligt og nemt tilgængeligt.

 

Vand-skurke i naturen 

Vi  mås ker er der en 

 

Kemikalie Kaj

Kemikalie Kaj

Kemikalie Kaj Kemikalie Kaj kan godt lide orden og renhed. Han vasker ofte sin bil i indkørslen. Så snart der er det mindste støv, så tager han...

læs mere
Gita Gødning

Gita Gødning

Gita GødningHun elsker store grønne planter. Hun får dem til at blive store og flotte ved at give dem gødning. Hun kommer desværre ofte til at give...

læs mere
Sprøjte Svend

Sprøjte Svend

Sprøjte Svend går meget op i sin have. I hans have må der ikke være ukrudt såsom mælkebøtter eller skvalderkål.

læs mere

Verdensmål

Vand i naturen og delmål 6.1

Vand i naturen og delmål 6.1

Kvaliteten af vandet i naturen kan både have direkte og indirekte betydning for vores adgang til vand. (sdg 6.1)

Vand i naturen og verdensmål 13

Vand i naturen og verdensmål 13

Klimaindsatsen med at håndtere de stigende vandmængder kan belaste økosystemerne omkring vand herunder de danske vandløb. 

Vand i naturen og verdensmål 15

Vand i naturen og verdensmål 15

Genopretning og bevarelse af vandet i vores natur, herunder vandløb og søer har stor betydning i forhold til blandt andet biodiversitet.

Lokal alliance

Globale ambitioner

En fælles indsats. Børn, forældre, lærere, naturvejledere, foreninger, kommunen, virksomheder, og vandeksperter bidrager med stort engagement, indhold, faglig viden og ideer til aktiviteter, der øger børn og voksnes bevidsthed om vands betydning og giver inspiration til, hvordan vi alle sammen kan være med til at sikre rent vand til fremtidens generationer lokalt og globalt.

Løbende udvikling Indholdet udvikles løbende i  takt med, at der findes økonomisk finansiering og faglige ressourcer. Her kan du se, hvem der har bidraget til indhold og materialer under temaet ‘Vand i naturen Sorø’:

 

Alle
kan være med:
Alle
kan være med:
Du kan være med på
flere måder:
Strategisk partnerskab
Styrker udvikling og udbredelse. Partnerskabet udvikles i fællesskab, så vi tilgodeser fælles mål, interesser og behov.
Lokal partnerskab
Styrker konkrete aktiviteter i lokalområdet, der er mange måder du, din forening, organisation eller virksomhed kan være med på.
Medfinansiering
Styrk udvikling af indhold og materiale økonomisk. Det kan gøres på flere måder, hvor der tilgodeses fælles interesser, ønsker og behov.
Spred Budskabet
Del historier på dine sociale medier. Brug hashtag: #vandagenter #enverdenmedvand # Sorø
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen?
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen så kontakt Trine på
29 70 60 03

Kontakt Trine Andrä på 29 70 60 03 eller på tan@enverdenmedvand.dk

Vi skaber en bedre verden sammen!
Slider