Udforsk vandet i naturen og find ud af, hvad der gemmer sig under overfladen. 

Sådan står det til i Danmark

Mange af Danmarks mange søer og  vandløb, når ikke i mål med en god økologisk tilstand i 2021.

Vand i søer, vandhuller og vandløb er levested for både planter, dyr og fisk. Gode vandløb og søer er afgørende for livet i vandet. Menneskelige aktiviteter har betydet at søer og vandløb er under pres og truer med at udrydde de arter, der lever der.

Danmarks kyster er enestående i international sammenhæng og Danmarks kystlinje er på 7300 km. Den udgør størstedelen af Danmarks vilde natur. Men klimafordringerne og bebyggelse er en trussel mod kysterne. 

Udfordringer 

  • Udledning af urenset spildevand, udretning af vandløb, rørlægninger og spærringer, har  en negativ betydning for vandløbenes økologiske tilstand. Derfor arbejdes der på at forbedre miljøet i vådområderne i overensstemmelse med EU´s vandrammedirektiv. 
  • Ved bebyggelse nedbrydelse den vilde natur og kilmafordringerne gør at kysterne af havet bliver brudt ned på grund af øget vandstande  

Verdensmålmål

Verdensmål 6.6 handler om at beskytte og genoprette økosystemer, der har betydning for vandet, herunder vandløb, søer, vådområder og kilder til grundvand.

I Danmark har man i de seneste år forbedret levevilkårene for planter og dyreliv i søer og vandløb. Det er sket gennem mere skånsom beskæring af planter og ved at lægge tidligere udrettet vandløb tilbage i dets gamle snoede forløb.

 

Kilder:

Miljø- og fødevareministeriet, Danmarks Naturfredningsforening

Sådan står det til i Verden

Mange af verdens søer, floder og vandløb og kystvande vurderes til at være hårdt belastet. Vand i naturen anvendes i dele af verden til transport på floderne, vandkraft og til kunstvanding.

Udfordringer:

  • En for høj koncentration af spildevand i søer, vandløb og floder
  • Kunstvanding
  • Opstemning af vandkraft

Forureninger i form af udledning af spildevand, kunstvanding og opstemning af vandkraft har alle en skadevirkning på økosystemets tilstand i floder og søer. Når vandniveauet i søer og vandløb falder i kraft af kunstvanding, betyder det samtidig at spildevandet ikke kan fortyndes i en sådan grad at koncentrationen er for højt og ødelægger som følge leverstederne for mange planter, dyr og fisk. Ved opstemning af vandkraft forandrer man vådområder i en sådan grad af det truer med at udrydde de arter, der lever der.

Verdensmål 6.6 handler om at beskytte og genoprette økosystemer, der har betydning for vandet, inklusiv bjergområder, skove, vådområder, floder, søer og kilder til grundvand. I EU´s vandpolitik er de vigtigste prioriteter at forbedre vandkvaliteten. EU har derfor iværksat foranstaltninger, der skal bidrage til at genetablere vandområdernes naturlige tilstand.

 

Kilder:

AstraIOP rapport , Europa kommissionDet Europæriske miljøagent, Europa kommission

Materialesamling

Her finder du mere viden om vand i naturen

Slider

Verdensmål

 

Her kan du se, hvordan vandet i naturen har betydning for, hvordan vi kan komme i mål med at løse nogle af verdens største udfordringer.

Vand i naturen handler om økosystemerne omkring vand (sdg 6.6).
Genopretning og bevarelse af vandet i vores natur, herunder vandløb og søer har stor betydning i forhold til blandt andet biodiversitet.
Klimaindsatsen i forhold til håndtering af de stigende vandmængder risikerer at belaste økosystemerne omkring vand herunder de danske vandløb( sdg 13)
Der arbejdes på højtryk med at finde ud af, hvordan der kan skabes byerdygtige byer de steder, hvor vandstanden stiger eller de steder, hvor alt tørre ud på grund af klima-forandringerne (sdg 11)
Kvaliteten af vandet i naturen kan både have direkte og indirekte betydning for vores adgang til vand. (sdg 6.1)
Kvaliteten af vandet i vores natur her hunder grundvand og overfladevand påvirker sundhed og fødevare-sikkerhed. (sdg 3)

Slider