Slider

Børn og klimaforandring i Zambia – Skole under vand

Hvert år bliver store savanne-områder i det vestlige Zambia oversvømmede, og klimaforandringer gør oversvømmelserne værre år for år. Det går ud over mange fattige familier, som lever af fiskeri og landbrug. Huse, landsbyer og skoler ligger under vand, og børnene mister ofte flere måneder af deres skolegang. Det vil UNICEF hjælpe de lokale skolemyndigheder med at gøre noget ved. Tag med Karin Aaen fra UNICEF Danmark på besøg til en skole under vand.

Udbyder: Unicef

Materialetype: Film

Temaer: vand og klima, adgang til rent vand, adgang til toiletforhold, vandets vej til vandhanen, vandets vej fra afløbet, hvad bruger vi vand til?, vand i naturen, vandet gennem tiderne.

Inspiration til undervisning

Målgruppe: Fra 2. klasse

Fag: 

Tidsforbrug:

Forslag til anvendelse: Aktiviteter til opfølgning, forløb

Verdensmål:

    

Relation til verdensmål 

Nedenfor kan du se, hvordan indholdet har betydning for verdensmålene, som handler om, hvordan vi kan skabe en bedre og mere bæredygtig verden.

Vand og klima:

Vand spiller en central rolle i, hvordan verden formindsker og tilpasser sig virkningerne af klimaændringer. (sdg 13)
De store regnmængder grundet klimaforandringerne, kan belaste naturen og blandt andet påvirke ilt indholdet i søer og åer. (sdg 6. 6 )
Klimaforandringene skaber store udfordringer i forhold til at sikre rent vand. (sdg 6.1)
Klimaforandringene en af de store udfordringer i forhold til at sikre ordenlig toiletforhold og sanitet. (sdg6.2)
Der arbejdes på højtryk med at finde ud af, hvordan der kan skabes byerdygtige byer de steder, hvor vandstanden stiger eller de steder, hvor alt tørre ud på grund af klima-forandringerne (sdg 11)
De store regnmængder grundet klimaforandringerne har betydningen for livet på land og påvirker blandt andet biodiversiteten.(sdg 15)

Mangel på rent vand og sanitet på grund af klima-forandringerne påvirker sundhed og fødevaresikkerhed og har allerede vist sig at udløse flygtninge dynamik og politisk ustabilitet. (sdg 3)

Slider

Vand i naturen:

Vand i naturen handler om økosystemerne omkring vand (sdg 6.6).
Genopretning og bevarelse af vandet i vores natur, herunder vandløb og søer har stor betydning i forhold til blandt andet biodiversitet.
Klimaindsatsen i forhold til håndtering af de stigende vandmængder risikerer at belaste økosystemerne omkring vand herunder de danske vandløb( sdg 13)
Der arbejdes på højtryk med at finde ud af, hvordan der kan skabes byerdygtige byer de steder, hvor vandstanden stiger eller de steder, hvor alt tørre ud på grund af klima-forandringerne (sdg 11)
Kvaliteten af vandet i naturen kan både have direkte og indirekte betydning for vores adgang til vand. (sdg 6.1)
Kvaliteten af vandet i vores natur her hunder grundvand og overfladevand påvirker sundhed og fødevare-sikkerhed. (sdg 3)

Slider

Vandets vej til vandhanen:

Den danske vandsektor sikrer at vi får rent vand til en rimelig pris. Dansk vandteknologi
bekæmper vandspild med intelligente vandmålere, så forbrugeren sparer penge.
Og sikrer effektiv vand-behandling i bred forstand .

Forsyningselskaberne i Danmark sikrer rent vand til f.eks. husholdninger, hospitaler og institutioner. Det forhindrer mange sygdomme.
De danske forsyningsselskaber anvender og er med til at ud-vikle energieffektive løsninger i alle forsyningsområderne.
De danske forsyningsselskaber bidrager til en CO2-neutral vandsektor og dermed til at opnå lokale og nationale klimamål.
Slider

Hvad bruger vi vand til?:

Vi skal blive bedre til at bruge vandet effektivt. Der er gene-relt høj vandeffektivitet og lille spild i Danmark, men i in-dustrien kan både vand og energieffektivitet forbedres (sdg 6.4).
Hver dag bruger vi vand til at slukke tørsten, til at vaske os, og til at skylle ud i toilettet. Det har alt sammen stor betydning for vores sundhed og trivsel. (sdg 3)

Der arbejdes på højtryk med at finde ud af, hvordan der kan skabes mere bæredygtigt vandforbrug i byerne (sdg 11)
Ved at reducere madspild og nedbringe affaldsmængden betydeligt, gennem genbrug og genanvendelse, så sikrer vi et mere bæredygtigt forbrug af verdens vandressourcer. (sdg 12)
Når vi sparer på vores vandforbrug, så hjælper vi også med at reducere energiforbrug og dermed til at opnå lokale og nationale klimamål.
Meget af det mad og bomuld, som vi forbruger bliver dyrket i lande, hvor der sjældent falder regn og derfor dyrkes med kunstvanding med vand fra søer og åer. Det har fatale konsekvenser for livet på disse områder. (sdg 6.4).
Slider

Vandets vej fra afløbet:

Vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, samt stoppe og minimere udslippet af farlige kemikalier og materialer. Og vi forbedrer mulighederne for at genbruge og genanvende betydeligt mere spildevand på globalt plan. (sdg 6.3).
Bedre spildevandsrensning har betydet stor fremgang for vandrelaterede økosystemer
Internationale samarbejder støtter udviklingslandene, så de blandt andet kan gennemføre programmer inden for be-handling af spildevand samt teknologier til genbrug og genanvendelse. (sdg 6.a)

Gennem information og inddragelse af borgere og andre lokale kræfter i projekter, herunder samskabelse ifbm. klimatilpasning, så styrkes den lokale håndtering af sanitet. (sdg 6.b)
Mange sygdomme forhindres ved rensning af spildevand, herunder rensning af vand fra husholdningerne, industrien og hospitaler. (sdg 3)

Vandselskaber invinder ved-varende energi i renseanlæg og øvrig produktion (overskuds-varme, Biogas, varme-pumper, solceller mm.) Og bidrager til forsyning med blandt andet fjernvarme. (sdg 7)
I forbindelse med afledning af regnvand, klimatilpasning og andre projekter bidrager vandsektoren til at give adgang til grønne byrum (sdg 11)
Kemikalier og spildprodukter indgår i bl.a. arbejde med spildevand. (sdg 12)
En stor del af klima-tilpasningen her i Danmark handler om, hvordan vi fremadrettet for afledt den større mængde regnvand blandet andet ved at omlægge kloakere, så regnvandet ledes direkte ud i naturen. (sdg 13).
Renseanlæggene sikrer, at næringsstoffer, medicinrester, plast også microplast fjernes inden spildevandet ledes ud i havet. (sdg 14)
Renseanlæggene sikrer, at næringsstoffer, medicinrester, plast også microplast fjernes inden spildevandet ledes ud søer og vandløb.(sdg 15).
Håndteringen af det brugte vand, der forsvinder ud gennem afløbene sker i et sker ofte i offentligt-private og civilsamfundspartnerskaber for at skabe lokal merværdi gennem disse projekter.
(sdg 17).
Slider

Mere viden om vand og klima

Vandets Dag i Gentofte er skabt i samarbejde med:
Vi gør Sorøs børn til VANDagenter
sammen med:
Vandets Dag i Gentofte er skabt i samarbejde med:
Skal du også være med? Så kontakt Trine Andrä så kan vi få en snak om, hvad vi kan gøre sammen.
Slider
Lokal alliancer
Globale ambitioner


En Verden Med Vand er et fælles univers som gennem VANDagent konceptet gør det enkelt og nemt at invitere børnehaver, skoleklasser og børnefamilier til at udforske vand i deres lokalområde

Den lokale alliance i Sorø gør det nemt at igangsætte lokale aktiviteter, der øger børn og voksnes bevidsthed om vands betydning og giver inspiration til, hvordan vi allesammen kan være med til at sikre rent vand til fremtidens generationer i Sorø og i verden.

VANDagent univeret fungerer som en samlende ramme for fomidling om vand i øjenhøjde. Indholdet kommer fra alle de lokale aktører, der ved noget om vand i Sorø.

Vi tager afsæt i historier om det vand vi kender i Sorø og i hverdagen.
Lokal alliance
Globale ambitioner
Den lokale alliance i Sorø gør det nemt at igangsætte lokale aktiviteter, der øger børn og voksnes bevidsthed om vands betydning og giver inspiration til, hvordan vi allesammen kan være med til at sikre rent vand til fremtidens generationer i Sorø og i verden.

VANDagent univeret fungerer som en samlende ramme for fomidling om vand i øjenhøjde. Indholdet kommer fra alle de lokale aktører, der ved noget om vand i Sorø.

Vi tager afsæt i historier om det vand vi kender i Sorø og i hverdagen.
Slider
Alle
kan være med:
Alle
kan være med:
Du kan være med på
flere måder:
Strategisk partnerskab
Styrker udvikling og udbredelse. Partnerskabet udvikles i fællesskab, så vi tilgodeser fælles mål, interesser og behov.
Lokal partnerskab
Styrker konkrete aktiviteter i lokalområdet, der er mange måder du, din forening, organisation eller virksomhed kan være med på.
Medfinansiering
Styrk udvikling af indhold og materiale økonomisk. Det kan gøres på flere måder, hvor der tilgodeses fælles interesser, ønsker og behov.
Spred Budskabet
Del historier på dine sociale medier. Brug hashtag: #vandagenter #enverdenmedvand # Sorø
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen?
Har du lyst til en snak om, hvad vi kan gøre sammen så kontakt Trine på
29 70 60 03

Kontakt Trine Andrä på 29 70 60 03 eller på tan@enverdenmedvand.dk

Vi skaber en bedre verden sammen!
Slider