Se ned i en grundvandsboring

Der var engang, hvor det danske landskab var fyldt med søer. Små oaser fulde af liv. Men i løbet af de sidste hundrede år er især de mindre søer og vandhuller enten forsvundet eller blevet tørlagt til fordel for landbrug. Søer og vandhuller er vigtige for udbredelse af et mangfoldigt dyre- og planteliv.  Danmarks Naturfredningsforening mener derfor, at vi skal genindføre flere søer i landskabet – både de store og de små.

Her kan du læse mere om søer og moser i Gentofte.

Gentofte Sø og Brobæk Mose

Gentofte Sø og Brobæk Mose er udpeget som Natura 2000-område, og er derfor pålagt særlige krav om bevaring og udvikling af naturindholdet. Gentofte Sø og Brobæk Mose er det største kommunale grønne område i Gentoft. 

Det rige og meget varierede dyre- og planteliv har stor regional betydning. Naturskoven i mosen plejes, så den naturlige udvikling af ny opvækst samt gamle væltede træer bevares, dog sikres det, at stierne er passable og sikre at færdes på. På de åbne arealer er der forekomster af mange sjældne urter som f.eks. gøgeurter, og plejen tilstræber at bevare disse lysåbne arealer. Kilde: www.gentofte.dk

Se også: Guide: På tur rundt om Gentofte sø

Ellemosen

Ellemosen ligger på alle sider omgivet af store, private haver. Mosen gennemskæres af hævede stier, der forløber gennem den fugtige og meget frodige mose. Området er velegnet til små spadsereture.

Mosens rødelbevoksning er specielt interessant, idet den danner grundlag for et særligt plantesamfund af såkaldte saprofytter, hvis eksistens er betinget af ellerøddernes kvælstofproducerende bakterieknolde.

Fredningsforhold
Ellemosen er fredet og er tillige beskyttet af Naturbeskyttelselslovens § 3

Ejerforhold og historie
Ored Sø, som Ellemosen oprindelig hed, skar sig ind i Gl. Ordrup Bys overdrev – Oredvang. Den tilhørte oprindelig kronen, men i 1619 tilskødede Christian IV søen til råd og borgmestre i staden København. Agent Chr. W. Duntzfelt, som i 1804 erhvervede “Ordruphøj”, købte samme år Ordrup Sø af staden København. Søen fulgte herefter de skiftende ejere af “Ordruphøj” og ejedes i mange år af familien Berling, som afhændede den til Landmandsbanken, hvorfra kommunen i 1935 overtog selve søen “Ellemosen Kilde: www.gentofte.dk

Hundesømosen

Mosen ligger i en naturlig lavning i villakvarteret nord for Jægersborg Kaserne, og fremstår som et varieret naturområde med åbne engstrøg, birkelunde, naturskov samt ride- og gangsti.

Hundesømosen fremstår som et spændende og meget frodigt naturområde, der byder på stor variation samt gode rammer for rekreation, leg og naturoplevelse. Den vestlige del af mosen er udlagt til naturskov, mens den nord og den nordøstlige del af mosen er åbne engstrøg med spredte grupper af birk og el i højt græs.
Den sydlige del af mosen har et højere plejeniveau. Det er her mosen grænser op til kolonihaveforeningen Bernstorff, og hvor legepladser og boldspil-arealet ligger.

Ejerforhold og historie
Mosen udgjorde oprindeligt et areal af Ibstrup Hovmarks jorder, som i 1788 underlagdes Hovmarksgården.

I 1930 overtog kommunen Hundesømoseområdet fra A/S Hovmarksgården. I 1939 blev området optaget på fredningslisten for Gentofte Kommune, og i 1943 påbegyndtes ride- og gangstianlægget i området. Kilde: www.gentofte.dk

Nymosen

Nymosen er et varieret naturområde, der også rummer Gentofte-Vangede Idræts-forenings fodboldbaner. Området er oplagt til gåture, naturoplevelser, motion og leg. Nymosen ligger i Vangede, tæt på kirken.

Nymosen er først og fremmest et naturområde, men har også en lille parkagtig del mod nord med legeplads. Mod vest ligger GVI’s store baneanlæg omkranset af mosen. Området giver godt muligheder for at bevæge sig og opleve et stykke fredfuldt natur midt i byen.

Oplev naturen
Midt i området findes et stort vandområde med flere øer, og rundt langs kanten gemmer sig tre mindre søer.

Fiskehejren står ofte på en lille holm og venter på fangst. Svaner, ænder og andre andefugle svømmer roligt rundt. I Nymosen vokser også en større bestand af forskellige orkideer.

Rørskov, gamle piletræer og små stykker skov skaber varierede rammer for plante- og dyrelivet. De mange bænke giver mulighed for et roligt hvil med udsigt til naturen. Mosen er ikke fredet, men vandområderne er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven § 3. Kilde: www.gentofte.dk

Vintappersøen

Søområde med tilplantede skråninger. Arealet kan indgå i spadsereture og kondiløb, men da det er påvirket af trafikstøj fra Lyngbyvejen, og er derfor ikke egnet til længerevarende ophold.

Skrænterne langs søens vestbred er tilplantede med forskellige Cornusarter, som giver en spændende synsoplevelse fra Lyngbyvejen. Fiskeri er tilladt.
Arealet er ca. 21.000 kvm.

Beliggenhed
I kommunens nordgrænse mod Lyngby-Taarbæk Kommune, mellem den gamle Lyngbyvej og omfartsvejen.

Fredningsforhold
Vintappersøen er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3

Ejerforhold og historie
Vintappersøen kaldtes tidligere Svinesøen. Den er oprindelig en tørvemose, som gik under navnet Hulelyng Mose eller Svinemose.
Ved Lyngbyvejens udvidelse i begyndelsen af 1970 reduceredes området betydeligt, hvorved dets rekreative værdi naturligvis også blev markant forringet. Kilde: www.gentofte.dk

Mere om Søer og vandhuller i Gentofte:

Find mere viden om Søer og vandhuller i Gentofte og bliv inspireret af de lokale kræfter, som arrangerer aktiviteter om og ved søer og vandhuller i Gentofte.

 

Mere viden i øjenhøjde:

Verdensmål

Flere søer og vandhuller hjælper verden i mål med en mere bæredygtig udvikling til gavn for vores børn og børnebørn:

Flere søer og vandhuller bidrager til verdensmål 6.6, som handler om at beskytte og genoprette økosystemer i og omkring vand, herunder vandområder og søer.

Flere søer og vandområder  har stor betydning for biodiversiteteten på land.

Vil du vide mere verdens vigtigste plan? 

Delmål 6.5:

Indfør integreret styring af vandressourcer

Inden 2030 skal vi integrere forvaltningen af vandressourcer på alle niveauer, heriblandt gennem samarbejde på tværs af landegrænserne, som det er passende.

Efterlad et Svar