"Når vi sammen med vores børn bliver klogere på vands livsvigtige betydning og alle de sammenhænge vand indgår i, så ruster vi vores børn til at passe på den verden, de vokser op i. Vi hjælper dem til at forstå, hvordan de selv kan være med til at gøre en forskel til gavn for dem selv og for verden."

Trine Andrä, Stifter/initiativtager til En Verden Med Vand

Slider

Verdens vigtigste plan handler også om vand

FN's 17 verdensmål, der skal gøre verden bedre, er vores fælles plan. Det er derfor vigtigt, at vi alle sammen ved, hvad den handler om. Verdensmål 6 er krystalt klart:
RENT VAND TIL ALLE !
Budskabet er krystal klart: RENT VAND TIL ALLE!
Det betyder, at ingen skal lades i stikken. Men i dag lever millioner af mennesker stadig uden sikkert vand.

Det kan være svært at forholde sig til, når vandet fosser ud, så snart vi skruer på vandhanen. Og det brugte vand bare forsvinder ud af afløbet.

Men rent vand er ikke en selvfølge!

En Verden med vand sætter fokus på vand fra forskellige perspektiver og giver håndgribelig inspiration til, hvordan du kan hjælpe med at sikre rent vand til fremtidens generationer – og til de mange millioner mennesker rundt omkring i verden, som stadig ikke har adgang til rent vand.
#vandets dag og #world water day.
Slider

Delmål

Delmål 6.1:

Giv alle adgang til rent og sikkert drikkevand til en overkommelig pris

I 2030 skal alle have lige adgang til sikkert forvaltet drikkevandsservice, til en overkommelig pris.

Delmål 6.4:

Gør vandforbruget effektivt og sikr forsyningen af ferskvand

Inden 2030 skal vandet bruges mere effektivt i alle sektorer. Vi skal give adgang til drikkevand på en sikker og bæredygtig måde, for at bekæmpe vandmangel.

Delmål 6.2:

Giv alle adgang til toilet, sanitet og hygiejne

Inden 2030 skal alle mennesker opnå adgang til tilstrækkelig og ligelig sanitet og hygiejne, hvilket blandt andet betyder, at alle skal have adgang til et ordentligt toilet.

Delmål 6.5:

Indfør integreret styring af vandressourcer

Inden 2030 skal vi integrere forvaltningen af vandressourcer på alle niveauer, heriblandt gennem samarbejde på tværs af landegrænserne, som det er passende.

Delmål 6.3:

Styrk vandkvaliteten, og rens og brug spildevand bedre

Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres, andelen af ubehandlet spildevand skal halveres, og vi skal genbruge og genanvende betydeligt mere på globalt plan.

Delmål 6.6:

Beskyt og genopret økosystemer i og omkring vand

Inden 2020 skal vi beskytte og genoprette økosystemer, der har betydning for vandet, inklusiv bjergområder, skove, vådområder, floder, søer og kilder til grundvand.

Vands betydning for andre verdensmål

Vand er en direkte forudsætning for, at vi kan nå flere af de andre verdensmål. Vi kan ekempelvis  ikke sikre befolkningens sundhed uden rent drikkevand og effektiv rensning af spildevand. Det er vigtigt at se målene i en sammenhæng, da de er indbyrdes afhængige. Her kan du se, hvordan vand har betydning for  andre verdensmål.

  Det vil ikke være muligt at afskaffe fattigdom uden vand til produktion, hygiejne og beskyttelse mod vandrelaterede katastrofer. (Kilde: Danva)

Bedre uddannelse og ligestilling også hænger sammen med bedre vand og sanitet, så børn ikke bruger tid på at være syge i stedet for at gå i skole, eller piger bruger dagene på at hente vand i stedet for i skolen. (Kilde: Danva)

Bedre uddannelse og ligestilling også hænger sammen med bedre vand og sanitet, så børn ikke bruger tid på at være syge i stedet for at gå i skole, eller piger bruger dagene på at hente vand i stedet for i skolen. (Kilde: Danva)

Klimaindsats hænger i høj grad sammen med bedre håndtering af vandressourcer, ikke mindst i byerne. (Kilde: Danva)

Mangel på vand er en af de største udfordringer for global sikkerhed.

 At stoppe sult hænger sammen med bæredygtig fødevareproduktion.

Dette er ikke muligt uden bæredygtig forvaltning af vandressourcer og rent og tilstrækkeligt vand til både dyr og planter. (Kilde:Danva)

 

Bedre uddannelse og ligestilling også hænger sammen med bedre vand og sanitet, så børn ikke bruger tid på at være syge i stedet for at gå i skole, eller piger bruger dagene på at hente vand i stedet for i skolen. (Kilde: Danva)

Bymålet inkluderer bl.a. bæredygtig byudvikling, der inddrager civilbefolkningen og adgang til grønne områder i byerne – elementer som mange vandselskaber arbejder med i forbindelse med klimatilpasning. (Kilde: Danva)

Bedre havmiljø vil det ikke være muligt at opnå uden en stærk indsats fra renseanlæggene for at rense spildevand fra både husholdninger og industri. (Kilde: Danva)

Hver dag dør næsten 1.000 børn under 5 år af diarré på grund af mangel på rent vand og mange andre sygdomme kunne afhjælpes med tilstrækkeligt og rent vand og bedre sanitet.

Også i vores verden skal vi være opmærksomme på sygdomsrisici, når vi håndterer vand på overfladen i klimatilpasningsprojekter og ved oversvømmelser.  (Kilde:Danva)

Energieffektive løsninger og energiproduktion på renseanlæg bidrager til at nå mål 7 både i Danmark og globalt. (Kilde: Danva)

Kemikalier og spildprodukter indgår i bl.a. arbejde med spildevand, landbrug og miljøstandarder.

Genoprettelse af vandområder  har stor betydning for biodiversiteteten på land.

 

 Når vi samler kræfterne og styrker forbindelserne på kryds og tværs af forældre, skoler, virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige institutioner, så øger vi samtidig gennemslagskraft, handlingskraft og sammenhængskraft. Det handler blot at finde ud af, hvad vi kan gøre sammen.

Læs mere om Verdensmål 17